Pravidlá fungovania SkúsmeTo.sk

  Základné princípy

 1. Internetová platforma "SkúsmeTo.sk" vznikla, aby podporila dobrovoľnícke aktivity ľudí po celom Slovensku, ktorým chce pomôcť financovať ich projekty.
 2. Táto iniciatíva si kladie za cieľ zbierať a zhromažďovať finančné príspevky od mnohých malých darcov z celého Slovenska a tieto následne rozdeľovať medzi záujemcov o finančnú dotáciu.
 3. Podpora je určená pre investičné projekty s dlhodobým prínosom pre spoločnosť. Primárne sa jedná o budovanie infraštruktúry pre turizmus, prípadne pre skvalitnenie života obyvateľov v mestách i na vidieku. Radi ale podporíme aj oblasť kultúry, športu a vzdelávania.
 4. Dotácie rozdeľujeme na projekty podľa okresov. A to tak, aby sa okresy pravidelne striedali a aby sa vystriedali všetky za obdobie približne 12-18 mesiacov.
 5. Darcovia

 6. Pod pojmom "darca" sa rozumie každý občan, prípadne firma, obec, občianske združenie, nezisková organizácia, športový klub a pod., ktorý pošle na jeden z našich bankových účtov finančný dar.
 7. Uvítame, ak bude darca posielať svoj príspevok pravidelne každý mesiac, pretože našou snahou je zabezpečiť stabilný zdroj financovania. Toto však nie je podmienka a každý tak má možnosť prispievať podľa svojho uváženia. Budeme vďační za každý, hoci aj jednorázový príspevok.
 8. Ak darca posiela dar pravidelne, môže toto kedykoľvek bez oznámenia ukončiť.
 9. Výška finančného daru je dobrovoľná a darca ju môže kedykoľvek bez oznámenia zmeniť.
 10. Žiadatelia o dotáciu

 11. O finančnú podporu môžu žiadať len subjekty ako obce, občianske združenia, neziskové organizácie, športové kluby a pod. Ak by chcel o dotáciu žiadať jednotlivec / fyzická osoba, musí sa obrátiť na svoju obec alebo iný vhodný subjekt, ktorý bude vystupovať ako garant projektu.
 12. Podmienkou pre poskytnutie dotácie pre projekt je podpis zmluvy medzi žiadateľom a našou neziskovou organizáciou.
 13. Projekty

 14. Vždy po ukončení kalendárneho mesiaca spočítame, koľko príspevkov poslali darcovia za daný mesiac a podľa toho určíme maximálnu výšku podpory, ktorú môžeme poskytnúť žiadateľom.
 15. Autori projektov môžu priebežne sledovať koľko príspevkov prichádza každý mesiac do systému a podľa toho môžu dimenzovať rozpočet svojich projektov.
 16. Projekty, ktoré žiadajú dotáciu vyššiu, než koľko sa vyzbieralo darov, budú odložené až do času, kedy bude do systému prichádzať toľko príspevkov, aby sme túto dotáciu vedeli poskytnúť. Financuje sa systémom "všetko alebo nič".
 17. Projekty musia mať verejnoprospešný charakter a miesto realizácie musí byť verejne prístupné.
 18. Svoj projekt si môže žiadateľ pripravovať v našom systéme akokoľvek dlhý čas. Žiadateľ sa sám rozhodne, kedy svoj projekt zverejní a prihlási do verejného hlasovania.
 19. V jednom okrese môže byť v jednom čase zverejnených maximálne 12 projektov, medzi ktorými si budú vyberať obyvatelia daného okresu. Po dosiahnutí tohoto počtu systém nedovolí zverejniť ďalšie projekty.

Na tomto texte sa ešte pracuje...

Späť